Search the web with Google

Enter your email address:


Ubuntu install

Jeroen´s weblog


Pagina's

7 december 2008

Sarkozy: een president die voor Europese waarden opkomt.Afgelopen jaar heeft de franse president Sarkozy laten zien dat er wel degelijk een Europees geluid mogelijk is in de mondiale politiek. Nog geen week geleden sprak hij met de Dalai Lama, ondakns veel kritiek van de Chinese autoriteiten.
Deze man heeft een visie die laat zien dat het Franse belang gediend wordt door het Europese belang. Niet zoals zijn voorganger alleen maar tegen de Amerikanen en laten zien dat de Franse force de frappe nog bestaat door een atoombom op Mururoa te laten ploffen. Nee juist met een vooruitstrevende visie de lange termijn ontwikkeling in Europa vorm willen geven. Jammer dat zowel zijn volk als ons benepen Nederlandse kiezersvolk het verdrag voor de europese grondwet heeft afgewezen.
Natuurlijk heeft de man ook Franse fratsen. Maar door een sterk europarlement zou dat dan prima in goede banen geleid moeten worden. En we moeten niet vergeten dat Franse fratsen meestal meer in ons Nederlandse en Europese belang zijn dan Amerikaanse Fratsen. In een eerdere blog schrijf ik positief over Obama. Dat ben ik nog steeds van mening, maar alles in perspectief. Obama zal eerst en altijd het Amerikaanse belang dienen. Hij is immers daar president. De Europese Unie moet daar een serieus antwoord op vinden. Sarkozy heeft laten zien dat dat kan. De komende 12 maanden krijgen twee kleine ex-oostbloklanden het voorzitterschap toebedeeld. Zijn stelling dat het bijzonder lastig voor deze landen zal zijn de voorzittersrol met gezag te bekleden en succesvol te vervullen snijdt hout. Beide landen nemen niet deel aan de Euro. Dat is lastig tijdens de huidige kredietcrisis. Europees beleid zal met name voor de eurozone eensgezind moeten zijn. Beide landen zijn ex satelieten van de Sovjet Unie. Dat maakt gesprekken met Rusland over Georgië of Oekraïne voor de Russen weinig indrukwekkend.
Ik ben het met deze president eens dat het beter zou zijn indien een van de grotere kernlanden de voorzitter van de europese ministerraad levert en voor een aantal jaren het gezicht naar buiten in de mondiale politiek is. De voorzitter van de europese commissie is daar niet de juiste persoon voor, om de simpele reden dat de verkiezingsprocedure voor die functie niet garandeerd dat daar een sterke persoon wordt benoemd. Immers de commissie met een sterke leider is potentieel lastig voor de eigenwijze regeringsleiders van de 27 lidstaten. Een sterke commissieleider verzwakt immers hun positie. Toch benoemen zij de leden van de commissie.
Er zijn maar twee mogelijkheden die dit dilemma kunnen oplossen. Of het europees parlement kiest de commissie en de commissievoorzitter en die laatste wordt het gezicht namens de EU in de internationale politiek. Of een regeinigsleider van een van de grote kernlanden levert voor 4 jaar een europese "president".
Sarkozy heeft dat goed gezien en voldoende lef getoond om dat niet alleen te constateren, maar ook voor een dergelijke oplossing te pleiten.

Chapeau!

5 december 2008

Plasterk


De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen gaat op bezoek bij Paul de Leeuw. Onbegrijpelijk dat een minister daar tijd voor heeft. Toen Plasterk nog columnist in Intermediair was kon ik zijn stukjes zelden waarderen. Maar goed, een schijver van stukjes in een gratis blaadje, wie stoort zich daar nou aan. Toen werd de PvdA coalitiepartner met CDA en CU en kwam deze columnist in eens op het podium als minister. OK dan, laten we de maan beoordelen op zijn daden en niet op zijn imago. Nou dat kunnen we nu dus doen. Een zogenaamde showmaster die de nederlandse televisie al 25 jaar met zeer wisselende kwaliteit vult en nauwelijks kan boeien viert een jubileum en deze minister ruimt in zijn overvolle agenda daar tijd voor in.
Is dit belangrijker dan lerarentekorten op middelbare scholen?
Is dit belangrijker dan structurele tekorten op speciaal basisonderwijs?
Is dit belangrijker dan ondersteuning en wederzijdse hulp van scholen en bureau jeugdzorg?
Is dit belangrijker dan de dreigende braindrain aan onze beta universiteiten?
Is dit belangrijker dan de slechte salarissen die wij in Nederland aan onze leraren geven?
Is dit belangrijker dan het tegengaan van de volledige feminisering van ons basisonderwijs?
Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar de vraag stellen is deze in zekere zin ook beantwoorden.

Wilt u nog een giftig stukje lezen over deze kwestie, klik hier. Sylvain Ephimenco , columnist in dagblad TROUW heeft een geweldige pen.

5 november 2008

Obama president


Barack Hussein Obama wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Goed om te zien dat de Amerikanen niet blindelings achter de honkey tonkey republiekeinen blijven aanlopen. 8 jaar George W. Bush is niet alleen een ramp voor de economie van de VS geweest. Het is ook een ramp voor de internationale positie van de VS specifiek en het Westen in het algemeen gebleken. Ook voor het modiale klimaatbeleid is 8 jaar Bush een ramp geweest. Onherstelbaar natuurlijk niet, maar we hebben gewoon 8 jaar innovatie gemist.


Een aantal punten die door Obama nu opgepakt zouden moeten worden om het primaat van de politiek in de wereld weer te grijpen zijn:

Start gesprekken met de door Bush benoemde schurkenstaten zoals Noord Korea, Iran, Syrie en Libië.

Start een proces waarin de olie afhankelijkheid van de economie drastisch verminderd wordt.

Doe alsnog mee aan Kyoto en andere klimaatverdragen. Zoals zijn collega democraat All Gore blijft stipuleren: It's time to act.

Start drastische hervormingen van het financiele stelsel in de VS en daarmee ook in de wereld. Het financiele overschot van landen als China, Korea, Japan, India, Rusland en de golfstaten is dermate groot, dat deze landen eisen aan het westen zullen stellen als wij ze nodig hebben voor financieringen van ons beleid. Die fiannciele afhankelijkheid is zeer ongewenst. Het westen heeft actief leiderschap nodig, maar wel in overleg met de rest van de wereld.

Door Bush is de VS en daarmee in zekere zin ook Europa geïsoleerd geworden. Dat dient ongedaan gemaakt te worden.

Niet alleen dreigt deze situatie het primaat van het westen te ondergraven, ook het primaat van de op westerse leest geschoeide democratiën dreigt daardoor ten onder te gaan. Rusland kan het moment van een leiderschapswissel in de VS aangrijpen om met oekraïne een conflict te starten over de Krim. Nu Oekraïens grondgebied, met veel Russische inwoners en de thuishaven van de russische Zwarte zeevloot. De kwestie Georgië is nog maar kort geleden.

China zal het voordurende aandacht vragen voor de mensenrechten niet meer willen horen als zij financiën verstrekken aan westerse mogendheden.

Van Japan en Korea verwacht ik geen narigheden, maar ook deze landen hebben andere belangen dan wij.

Het leiderschap in Europa is gebaat bij de franse aanpak van de hyperpresident Nicolas Sarkozy. Hij heeft gelijk dat het europese schip gebaat is bij een goede stuurman. Rusland praat wel met de Franse president die namens Europa spreekt. Een Litouwse president die namens Europa spreekt woordt waarschijnlijk alleen door een secretaresse ontvangen. rusland beschouwd hem als een afvallige provincieleider.

Niet een roulerend voorzitterschap door somtijds kleine landen met een onbeduidende economie zoals Slowakije of Litouwen. Financiele stabiliteit door de Euro dient gewaarborgd te worden door een sterk voorzitterschap. De basisrente is in de Eruozone ruim een procent lager dan in Groot Brittannië. Dat mag niet onderuitgegraven worden door slecht leiderschap.

Zowel Europa als de VS moeten nu hun buitenlands beleid parallel laten lopen en bondgenoten bij andere democratiën zoeken.

Al met al lopen de belangen van Europa nog steeds grotendeel gelijk op met die van de VS, ondanks de vervreemding die onder de regering Bush is ontstaan. Het is goed als Obama het momentum aangrijpt om daar nu voor de komende eeuw structureel verandering in te brengen.
Obama is aan zet.

1 november 2008

Vragen over de financiele crisis en de overheid

Sinds een jaar zitten we in een financiele crisis. Eerst in de VS, sinds enkele maanden ook naar Europa overgewaaid. Bij mij op het werk hebben ze het aan den lijve ondervonden, nu er 15 mln euro in Ijsland verdwenen is.
Wat is er nou aan de hand. Waarom gaan Nederlandse overheden geld in obscure banken op een spaarrekening plaatsen? Het doel van een overheidsorgaan is toch niet geld verdienen, maar zorgen voor het algemeen belang van de inwoners die haar zijn toevertrouwd. Waarom leent de Rijksoverheid geld op de kapitaalmarkt bij banken die spaargeld hebben van lagere overheden. Kunnen gemeenten, waterschappen en provincies niet gewoon geld op een spaarrekening bij het ministerie van financien plaatsen, of beter nog kunnen deze lagere overheden niet verplicht worden om alleen maar geld in staatsleningen te mogen stoppen. De voordelen voor het algemeen belang zijn legio: Risico is verwaarloosbaar. De Nederlandse overheid gaat niet failliet.
Geld dat de rijksoverheid zo leent heeft hetzelfde rentepercentage als het geld dat de lagere overheden parkeren. De opbrengst komt ten goede aan de nederlandse overheid.
Soms hebben lagere overheden geen overschot, maar een tekort aan geld. Zou het nou niet verstandig zijn als dat geld ook alleen bij financiën geleend kan worden, ook voor hetzelfde rentepercentage? Geen avonturen bij achteraf gebleken dubieuze banken, maar zekerheid en stabiliteit voor de overheidslichamen en hun inwoners.

Ik lees graag wat u er van vindt.

Jeroen

10 oktober 2008

I'm afraid that CO2 compensation by planting treas doesn't work

English translation below... Het compenseren van CO2 uitstoot door het aanplanten van bomen is een gebruik dat inmiddels een steeds grotere vlucht aan het nemen is. Vliegtuigmaatschappijen bieden CO2 compensatie aan voor iedere vlucht die ze verkopen. Her en der in de wereld worden bomen geplant die de CO2 uitstoot weer zouden moeten binden. Hierbij plaats ik enkele kanttekeningen: In derde wereld landen is het planten van bomen op veel plaatsen nodig, als was het maar om gekapte oerbossen weer te herstellen. Deze bomen worden echter na 20 of 30 jaar gekapt voor de hout productie. Ook in westerse landen geplante bomen hebben niet het eeuwig leven. Na verloop van jaren gaan deze bomen dood en worden in houtproducten omgezet of in de kachel opgestookt. Wat het eindstadium van de boom ook is, de gebonden CO2 wordt uiteindelijk weer losgelaten in de atmosfeer. Daarmee is de CO2 compensatie tenietgedaan. Hier wordt een grote denkfout in de CO2 compensatie industrie aangetoond. Verbranden van fossiele brandstof brengt CO2 in de kringloop die daar vele miljoenen jaren uit geweest is. De actieve kringloop duurt van enkele maanden tot enkele honderden jaren, maar is altijd relatief kort. Om CO2 uit fossiele brandstof echt te compenseren dient de gebonden CO2 daadwerkelijk uit de kringloop te worden onttrokken door deze weer diep in de grond op te slaan. Hoe dit technisch moet weet ik niet, maar het aanplanten van enkele bomen om een vliegreis te compenseren is niet voldoende om de uitstoot van fossiele CO2 daadwerkelijk te compenseren. Daarmee wordt alleen het geweten gesust en het veranderen van brandstofbronnen niet gestimuleerd. Ik roep de heer All Gore op om hier op te wijzen in zijn toespraak aanstaande 14 oktober 2008 in Aalsmeer.

English: The compensation of CO2 by planting trees is becoming more and more possible. Airlinecompanies offer these CO2 compensation methods to theit customers when they sell chairs on commercial flights. All over the world people are plantingh threes to compensate the production of fossile CO2. I don't agree with these practice. Threes planted in third world coyuntries are often planted on areas where the original forest disappeared for the production of wood. The newly planted threes are oftenly used foor timberproduction as well. Also threes planted in the western world don't live forever. And precicely that is my problem: When a three that compensates fossile CO2 dies. The CO2 that is absorbed from the air is released back into the air again. The circulair course of CO2 takes several months to several hundreds of years. Fossile CO2 doesn't take part of that circulair course. Real CO2 compensation only takes place when the emissions are absorbed back from the air and taken out of this circulair course by putting it back into fossile state again, or at least back in the ground and out of this circulair course. How we should do this is not something I can solve, but I urgently ask mister All Gore, to ask attention for this issue when he visits Aalsmeer in The Netherlands on october 14th 2008. Jeroen

Openbare scholen nog seculier?

Ik kwam op NU.nl dit artikel tegen: http://www.nu.nl/news/1754437/10/_Scholen_sluiten_deuren_met_Suikerfeest.html Scholen sluiten deuren met Suikerfeest Uitgegeven: 21 september 2008 09:10 Laatst gewijzigd: 21 september 2008 09:17 AMSTERDAM - Terwijl politici en opiniemakers zich nog afvragen of het Suikerfeest een nationale feestdag moet worden, hebben veel scholen zich al aangepast aan de behoeften van moslimleerlingen. ANP Een aantal openbare scholen met veel kinderen met een islamitische achtergrond is gesloten tijdens de afsluiting van de vastenmaand ramadan. Die valt dit jaar op of rond 1 oktober. Het Calvijn met Junior College in Amsterdam-West is twee dagen dicht en het Huygens College in de hoofdstad een dag. Leraren van deze vmbo-scholen moeten wel komen. "Zij hebben een studiedag", aldus een woordvoerder van de Amarantis Onderwijsgroep, waaronder beide instellingen vallen. Vakantie De scholen compenseren de 'vakantie' wel. Zo begint het studiejaar op het Calvijn met Junior College twee dagen eerder. De zegsman benadrukt dat dit volgens de leerplichtwet mag. Ook het Carré College Rotterdam (vmbo en mbo) geeft alle leerlingen een dag bijzonder verlof. Een groep islamitische kinderen organiseert bovendien een eigen iftarmaaltijd. "Dergelijk initiatieven ondersteunen we natuurlijk van harte", zegt een woordvoerder. Pinksterdag De meeste islamitische scholen zijn eveneens dicht tijdens het Suikerfeest. Het Islamitisch College Amsterdam sluit drie dagen de deuren. Ook de leerlingen van deze school voor voortgezet onderwijs hebben dan op andere dagen les, bijvoorbeeld op 5 mei en Tweede Pinksterdag. De vraag is of wat hier gebeurt zich wel verhoudt met het seculiere karakter dat een openbare school geacht wordt in acht te nemen. 5 mei is een nationale feestdag. Om de 5 jaar is iedereen in beginsel vrij. Overheid en onderwijs zijn ieder jaar vrij op deze dag. Er zijn scholen die dit combineren met de meivakantie, waarin meestal ook koninginnedag een plaats kan vinden. Het is natuurlijk niet te verdedigen dat een seculier nationaal feest wordt ingeruild voor een religieus feest van een bepaalde stroming, in dit geval de islam. Hoe legitiem de wens ook is om dit feest te vieren en er een vrije dag voor te geven indien veel feestvierenden op deze school lessen volgen. Voor een islamitische school kan men die gedachte nog wel volgen, maar ook dan kan dat niet ten koste van nationale feestdagen gaan. Ruil de dag van de arbeid, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag dan maar in voor islamitische feestdagen. Dat is zuiver. Christelijke scholen vieren christelijke feestdagen. Islamitische scholen vieren islamitische feestdagen. Joodse scholen vieren joodse feestdagen. Scholen op sociaal democratische snit zijn er bij mijn weten niet meer, dus het Amsterdamse gebruik van vrij geven op 1 mei kan worden geschrapt. Alle scholen dienen nationale feestdagen te vieren. Daar horen zeker koninginnedag 30 april en bevrijdingsdag 5 mei bij.