Search the web with Google

Enter your email address:


Ubuntu install

Jeroen´s weblog


Pagina's

29 september 2010

CDA partijcongres

Congres 2 oktober!
VVD, CDA en PVV hebben een akkoord gesloten. Zaterdag aanstaande (2 oktober) vindt een speciaal partijcongres plaats in Arnhem, dat zich dient uit te spreken over dit akkoord en de wenselijkheid van deze regeringssamenwerking. Het belang van het congres moet niet onderschat worden. De fractieleden zijn zeer benieuwd hoe de leden denken over deze samenwerking en het akkoord.
Daarom roepen wij u allen op dit congres te bezoeken en uw stem uit te brengen!
U kunt zich daartoe inschrijven via de website van het CDA. Doet u dat spoedig want het totale aantal deelnemers zal beperkt zijn. Aanmelden kan tot vrijdag 22.00 uur.
Provinciale bijeenkomsten
Voorafgaand aan het congres zullen provinciale bijeenkomsten gehouden worden, waarin het regeerakkoord besproken wordt. Deze zijn eveneens van groot belang: in het kader van de meningsvorming en ter verdeling van de stemmen die de provinciale afgevaardigden mogen uitbrengen op het congres.
Argumenten voor samenwerking weerlegd
Op de website van Wij staan voor onze grondrechten staan de twintig meest gehoorde argumenten voor samenwerking met de PVV en een reactie daarop. Deze is ook als bijlage toegevoegd. Het is belangrijk om het debat niet alleen over het akkoord, maar ook over de wenselijkheid van deze samenwerking te blijven voeren. Verspreid deze mail daarom onder uw CDA-contacten.

Twintig argumenten
Bron: www.wijstaanvooronzegrondrechten.org/vragen
Waarom tegen een coalitie met de PVV? Hieronder twintig gehoorde tegenargumenten beantwoord:
1. Democratisch gekozen partijen moeten niet uitgesloten worden van regeringsdeelname.
2. Er is een ‘agreement to disagree’, inzake principiële kwesties en grondrechten buigt het CDA niet.
3. De PVV zet het integratieprobleem tenminste op de kaart.
4. Het CDA heeft de discussie over integratie te lang vermeden, dit zijn krokodillentranen.
5. Het CDA heeft voor de verkiezingen geen partij uitgesloten, vreemd om dat nu wel te doen.
6. Uitsluiten van de PVV uit de regering, betekent uitsluiten van anderhalf miljoen kiezers, deels ex-CDA-stemmers.
7. Schermen met het begrip rechtsstaat is schermen met een hol begrip.
8. Wilders zal zijn toon matigen als hij dit kabinet steunt.
9. Het CDA kon ook regeren met de LPF.
10. Denemarken toont aan dat een gedoogkabinet stabiel kan zijn.
11. Het is beter het regeerakkoord af te wachten.
12. Het CDA-congres beslist, dat is democratisch.
13. Het CDA is en blijft een middenpartij.
14. Het land moet geregeerd worden en ‘links’ wilde niet.
15. Wanneer deze coalitie niet doorgaat komen nieuwe verkiezingen. Dat is funest voor het CDA.
16. Een rechts kabinet is goed, want er moet bezuinigd worden.
17. Beter een rechts kabinet dan ‘paars plus’.
18. Alleen de oude mastodonten hebben een probleem. Het is een generatieconflict.
19. Dit is een kwestie van protestants CDA tegenover het katholieke deel.
20. Het tegengeluid komt van scherpslijpers, zelfs de moslims zijn niet tegen.

1. Democratisch gekozen partijen moeten niet uitgesloten worden van regeringsdeelname.
Dat is het uitgangspunt. Maar in haar politieke uitingen en verkiezingsprogramma tornt de PVV aan verschillende van onze grondrechten, met name het recht op gelijke behandeling en het recht onze levensovertuiging vrij te belijden. De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving. Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen. Juist het CDA moet pal staan voor deze grondrechten. Samenwerking met de PVV, ook als gedoger, tast de geloofwaardigheid van de partij aan.
Zie ook: Manifest ‘Wij staan voor onze grondrechten’

2. Er is een ‘agreement to disagree’, inzake principiële kwesties en grondrechten buigt het CDA niet.
Er lijkt geen sprake van dat er in het regeerakkoord of het gedoogakkoord punten zullen staan die in strijd zijn met onze grondwet of grondrechten. Maar feit is wel dat dezelfde Geert Wilders die de grondrechten ter discussie stelt, nu aan de onderhandelingstafel zijn invloed kan doen gelden op tal van onderwerpen (en dit ook doet blijkens zijn uitspraken in de media). Op 29 juni stelde Maxime Verhagen zelf nog in de Tweede Kamer dat er eerst helderheid moet zijn over ‘de strijd tegen de islam’ van de PVV, voordat compromissen gesloten konden worden. Wat er in de tussentijd veranderd zou zijn is onduidelijk.
Zie ook: ‘Spelregels van de democratie en het buitenspel van de PVV’ (blog)

3. De PVV zet het integratieprobleem tenminste op de kaart.
Het CDA kiest voor het investeren in een maatschappij waarin mensen samenleven. De PVV kiest voor het stigmatiseren van bevolkingsgroepen op basis van hun geloof. Je bevordert sociale cohesie en integratie niet door mensen hun wezenlijke identiteit, hun geloofsidentiteit, te ontzeggen.
Zie ook: ‘Vrijheid is ook om niet voor de PVV te kiezen’ (Trouw 16 augustus)
- ‘Een middenpartij om trots op te zijn’ (blog)

4. Het CDA heeft de discussie over integratie te lang vermeden, dit zijn krokodillentranen.
Inderdaad is het CDA het gesprek over integratie te weinig gevoerd. Dat ontslaat de partij niet van de verantwoordelijkheid dat gesprek aan te gaan. Bovendien is de partijtop een en andermaal duidelijk geweest in het afwijzen van de opstelling van Wilders, zie hieronder.

5. Het CDA heeft voor de verkiezingen geen partij uitgesloten, vreemd om dat nu wel te doen.
Vóór de verkiezingen is een en andermaal gezegd dat geen enkele partij wordt uitgesloten, maar dat regeren met de PVV ondenkbaar was, vanwege de principiële verschillen. Lijsttrekker Jan Peter Balkenende stelde dat hij ‘niets’ zag ‘in een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV’. Zo’n kabinet achtte Balkende ‘niet wenselijk in de Nederlandse politieke structuur’ (Trouw 23 april). Hij achtte de kans dat het CDA met de PVV van Geert Wilders gaat regeren ‘buitengewoon klein’, ‘complex’, ja zelfs: ‘nauwelijks denkbaar’ (NRC 4 juni).
Zie ook: ‘Beschaamd vertrouwen’ (blog)
- Toespraak minister Verhagen (10 maart)

6. Uitsluiten van de PVV uit de regering, betekent uitsluiten van anderhalf miljoen kiezers, deels ex-CDA-stemmers.
De 24 volksvertegenwoordigers van de PVV hebben in de Tweede Kamer alle vrijheid hebben om het geluid van hun achterban te uiten. Maar wij vinden ook dat het CDA diezelfde vrijheid heeft om te kiezen geen samenwerking met de PVV aan te gaan. Voor een samenwerking achten wij de verschillen tussen de PVV en onze partij te groot.
Het grootste deel van het CDA-verlies bestond uit niet-stemmers. Slechts 4 van de 20 verloren zetels gingen naar Wilders. Het is de vraag of het belangrijkste verlies niet is veroorzaakt doordat het CDA een te weinig eigen verkiezingsprogramma en eigen profiel heeft ontwikkeld (zie ook nr. 13). Hierover moeten het CDA zich buigen.
Zie ook: ‘Vrijheid is ook om niet voor de PVV te kiezen’ (Trouw 16 augustus)

7. Schermen met het begrip rechtsstaat is schermen met een hol begrip.
Inderdaad moeten het begrip rechtsstaat niet te pas en te onpas gebruiken. In het manifest wordt de term eenmaal gebruikt. De ondertekenaars stellen dat de PVV de ‘beginselen van de rechtsstaat’ bedreigt, door een groep in de samenleving in de hoek te zetten en tot zondebok te maken. Een concrete bedreiging van de stabiliteit van onze maatschappij en de waarden van de democratie die ons lief is.
Zie ook: Manifest ‘Wij staan voor onze grondrechten’

8. Wilders zal zijn toon matigen als hij dit kabinet steunt.
Wilders werft geen steun op een verkiezingsprogram, maar op het mobiliseren van ongenoegen. Bewijs: in het verkiezingsprogram van Wilders was handhaving van de AOW-leeftijd op 65 jaar het enige breekpunt. Daags na de verkiezingen gaf hij dit al weg. In de opiniepeilingen bleef Wilders toch stijgen.
Dit is waar voormalig CDA-Kamerlid en onderhandelaar Ab Klink voor waarschuwde. De PVV heeft eigen motieven om dit kabinet te steunen en heeft ook aangekondigd met een eigen verhaal te komen over het kabinet. Zelfs bij de verdediging van de compromissen die hij sluit, hoeft Wilders geen rekening te houden met gevoeligheden bij de andere regeringspartijen: hij zit immers niet in het kabinet. Op alle onderdelen van het regeerakkoord tussen VVD en CDA is hij – door het ‘agreement to disagree’ helemaal vrij. Dat bleek bijvoorbeeld in New York waar Wilders sprak over islam en moslims als ‘powers of darkness, the force of hatred and the blight of ignorance’.
Zie ook: Brief van Ab Klink, 1 september

9. Het CDA kon ook regeren met de LPF.
Wie nog eens het gedachtegoed van Fortuyn erop naslaat, ziet dat hij met zijn opvattingen over de samenleving niet zover van het CDA afstond (zie bijvoorbeeld zijn boek ‘De verweesde samenleving’). Het klopt dat Fortuyn de Islam achterlijk noemde. In interviews, vooral in de Leefbaar Nederland-periode, deed hij vaak emotionele uitspraken à la Wilders. In het LPF-program 2002 vindt men dat niet terug; in tegendeel: toon en inhoud zijn een verademing in vergelijking tot het PVV-program.

10. Denemarken toont aan dat een gedoogkabinet stabiel kan zijn.
Akkoord, maar Denemarken kent een parlement dat uit één kamer bestaat. Nederland kent twee kamers, in de Eerste Kamer hebben de beoogde regeringspartijen geen meerderheid. De Deense PVV heeft zich overigens niet gematigd of aan kracht ingeboet door een regering te gedogen.

11. Het is beter het regeerakkoord af te wachten.
Door te wachten tot het regeerakkoord, dan is het wachten op het verwijt: ‘Als jullie samenwerking met de PVV principieel afwijzen, waarom heb je dat dan niet eerder gezegd?’ En als er dan een akkoord ligt, komt er nog de extra druk bij van ‘weer opnieuw moeten beginnen als we dit afwijzen’. Juist om tijdens het partijcongres een zinvolle discussie te kunnen voeren was het goed de verschillende standpunten al kenbaar te maken.
Zie ook: ‘Vrijheid is ook om niet voor de PVV te kiezen’ (Trouw 16 augustus)

12. Het CDA-congres beslist, dat is democratisch.
Het partijbestuur suggereert een en andermaal dat het besluit valt op het CDA-congres. Dat lijkt democratisch. Maar het is schijndemocratie en staatsrechtelijk onjuist. De één- tot anderhalfmiljoen kiezers die op het CDA hebben gestemd, hebben niet op de leden gestemd, maar op de mensen die op de kandidatenlijst staan. Niet de leden, en dus niet het congres, maar de Kamerleden hebben het vertrouwen gekregen; sommigen op grond van hun persoonlijke inzet en integriteit. Het baart zorgen dat er berichten komen van pogingen om Kamerleden in hun eigen afweging onder druk te zetten, bijvoorbeeld met inzet van het congres.
Zie ook: ‘Beschaamd vertrouwen’ (blog)
- Brief van Eerste Kamerlid Rob van de Beeten (25 augustus)
- Sfeer van intimidatie binnen fractie CDA (NRC 11 september)

13. Het CDA is en blijft een middenpartij.
Door de polarisatie wordt het CDA opgesloten in een rechts blok. Van de weeromstuit zal links meer naar elkaar toegroeien en een alternatief willen bieden bij de volgende verkiezingen. Het is de vraag welk inhoudelijk profiel het CDA kan realiseren in een samenwerkingsverband met VVD en PVV. Als we kijken naar onderwerpen als integratie, immigratie, criminaliteitsbestrijding en terrorismedreiging zal de PVV een sterk rechts stempel drukken op het akkoord, al was het maar omdat de VVD en het CDA de afgelopen jaren in hun poging zo weinig mogelijk ruimte te laten voor de PVV ook zeer rechtse standpunten zijn gaan innemen.
Zie ook: ‘Een middenpartij om trots op te zijn’ (blog)

14. Het land moet geregeerd worden en ‘links’ wilde niet.
Volgens dit argument is er geen alternatief voor het CDA dan regeren met VVD en gedoogsteun van Wilders. Waarom? Omdat partijen als PvdA en GroenLinks hun voorkeur hebben uitgesproken voor een paars plus of een brede middencoalitie en gemeend dat eerst rechts onderzocht moest worden. Zij hebben hun hand duidelijk overspeeld. Dat ontslaat het CDA niet van de eigen verantwoordelijkheid een afweging te maken. Bovendien liggen de zaken momenteel duidelijk anders en is er ruimte voor middencoalitie (waarbij CDA en VVD overwicht hebben op de PvdA).

15. Wanneer deze coalitie niet doorgaat komen nieuwe verkiezingen. Dat is funest voor het CDA.
Van nieuwe verkiezingen is geen sprake, dat zou een belediging van de kiezer zijn. Er zijn ook andere regeringscoalities mogelijk (zie hierboven), ook waar het CDA aan kan deelnemen.

16. Een rechts kabinet is goed, want er moet bezuinigd worden.
Onafhankelijke rekenaars (bij de EU, bij het CPB) betogen steevast dat er tot 2040 ombuigingen van ongeveer 30 miljard nodig zijn om het huidige niveau van collectieve voorzieningen in stand te houden. “Tot 2040 dus”. We leven nu in 2010. Om nu alvast 18 miljard te bezuinigen, is volstrekt niet nodig en contraproductief. Ook het CDA verkiezingsprogramma spreekt over het verdelen van de ombuigingen over meerdere kabinetsperioden.
Zie ook: ‘Rechts kabinet is economisch contraproductief’ (blog)

17. Beter een rechts kabinet dan ‘paars plus’.
Dit is een veel gehoord argument van christenen. PVV of D66 het is lood om oud ijzer. Het is zeker waar dat christelijke partijen ook met D66 strijd te voeren hebben om de invulling en afweging van grondrechten. Maar bij de PVV is er nog iets anders aan de hand. De PVV bedrijft een politiek die verdeelt, mensen tegenover elkaar uitspeelt en een bevolkingsgroep tot zondebok maakt. Dit is gevaarlijk en wezenlijk anders dan de discussie die met D66 gevoerd moet worden.
Zie ook: ‘PVV of D66: het maakt echt uit’ (opiniestuk Christenunie-prominenten, 18 september)

18. Alleen de oude mastodonten hebben een probleem. Het is een generatieconflict.
Inderdaad hebben vele prominente CDA-leden zich uitgesproken tegen deze coalitie. Zij zijn in de media weggezet als ‘mastodonten’. Onder hen zijn mensen die de partij nog steeds dienen in verschillende rollen en de partij vele jaren in hun leven gediend hebben.
De critici komen uit alle leeftijdscategorieën. Ook jongeren, bijvoorbeeld de CDJA-bestuurders van Brabant en Zeeland. Dit manifest is ondertekend door 150 zittende bestuurders en politici voor het CDA. Ook hele afdelingen, zoals Brunssum en Zoeterwoude, hebben zich kritisch uitgesproken.
Zie ook: Citaten op deze website
- Cees Veerman in TROS Kamerbreed (28 augustus)
- Brunssum spreekt zich uit (20 augustus)

19. Dit is een kwestie van protestants CDA tegenover het katholieke deel.
Deze veelgehoorde stelling wordt ontkracht door de ondertekenaars van het manifest tegen coalitie met de PVV. Daaronder zijn verschillende ondertekenaars uit de katholieke provincies: de gehele afdeling Brunssum, de CDJA-voorzitter van Maastricht, de fractievoorzitter van Heerlen, om enkele voorbeelden te noemen. Ook katholieke prominenten spraken zich uit: oud-premies Van Agt en Lubbers, maar bijvoorbeeld ook de oud-commissaris van de Koningin van Limburg Sjeng Kremers.

20. Het tegengeluid komt van scherpslijpers, zelfs de moslims zijn niet tegen.
Er zijn vele islamitische leden die gesproken hebben van de pijn die deze coalitie hen bezorgt. Het raakt hen dat het CDA wil samenwerken met een partij die in haar programma stelt dat de islam ‘op geen enkele manier aanspraak kan maken op de voorrechten van een godsdienst’, de Koran wil verbieden, geen moskeëen meer wil, alle islamitische scholen wil sluiten, hoofddoekjes wil belasten en deels verbieden. Onlangs schreven 15 islamitische leden (raadsleden, wethouders, etc.) het partijbestuur dat ze de gedoogsteun moeilijk konden verkopen aan hun achterban en gevolgen kon hebben voor hun kandidaatstelling.
Zie ook: ‘Als moslim in het CDA voel ik me beledigd’ (raadslid Ibrahim Wijbenga in het ND, 6 augustus)
- ‘Het doet nog steeds pijn’ (blog)
- ‘CDA-moslims willen gesprek over positie’ (Eindhovens Dagblad 25 september)